Indkaldelse til stormøde/general-forsamling

Der indkaldes hermed til stormøde i lokalrådet for 5700 V
Tirsdag d. 28. maj, 2024, kl. 19.00.
Mødet afholdes i Egense Forsamlingshus.
Adgang til stormødet har alle borgere, som er fyldt 15 år og har bopæl i 5700 Vests område
(Rantzausminde, Egense, Tankefuld, Lehnskov, Skovsbo og Ryttermarken).
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
– Valg af dirigent
– Beretning om lokalrådets virksomhed
– Aflæggelse af regnskab
– Indkomne forslag
– Valg af bestyrelse og suppleanter
– Evt.

Forslag til dagsorden fremsendes til formanden senest 10 dage inden mødets afholdelse.

Foreningens
vedtægter kan rekvireres hos formanden,
Søren Hvarregaard, soren@hvarregaard.net eller tlf. 21421577
På bestyrelsens vegne
19.04.2024, Søren Hvarregaard