Vedtægter

VEDTÆGTER FOR LOKALRÅDET 5700 VEST

 1. Lokalrådets navn er 5700 Vest.
  Lokalrådet er en forening med hjemsted i Svendborg Kommune.

5700 Vest dækker områderne Rantzausminde, Egense, Tankefuld, Lehnskov og Skovsbo[1].

 • Lokalrådets formål er gennem dialog i lokalområdet og samarbejde med Svendborg Kommune at skabe udvikling i 5700 Vest, f. eks på følgende områder:
 • Udvikle fællesskab og sammenhold i området.
 • Gøre området til et attraktivt bosætningsområde
 • Udvikle den rekreative infrastruktur ved med stisystemer at skabe adgang til natur og kyst
 • Udvikle områdets muligheder for rekreative aktiviteter
 • Styrke bæredygtig mobilitet, f. eks ved at understøtte områdets cykelkultur
 • Styrke sociale og kulturelle aktiviteter og understøtte fællesskaber i området
 • Lokalrådets vigtigste opgaver er følgende:
  • At sikre demokratisk legitimitet bag lokale udviklingstiltag
  • Være i løbende dialog med Svendborg Kommune, f. eks som høringspart.
  • Administrere borgerbudgetter og andre puljer til områdefornyelse efter aftale med Svendborg Kommune
  • Formidle lokalrådets arbejde
  • Afholde dialogmøder og borgermøder om lokale udviklingsdagsordener
  • Sikre dialog med foreninger og organisationer om lokal udvikling

 • Lokalrådet ledes af en bestyrelse på 7 til 11 medlemmer                                                        

Bestyrelsen benævnes ’Lokalrådet’ for 5700 Vest.

Lokalrådet konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Der kan vælges et antal suppleanter, som findes fornødent.
Formanden indkalder kvartalsvist samt efter behov til lokalrådsmøde. Indkaldelse udsendes senest 14 dage før mødet. Suppleanter medindkaldes og har stemmeret ved andre medlemmers forfald.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Lokalrådet er kun beslutningsdygtigt, hvis mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.
Lokalrådet kan nedsætte ad hoc grupper, som refererer til bestyrelsen.
Lokalrådet tegnes af formanden og et andet valgt bestyrelsesmedlem.
Lokalrådet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

 • Valg af bestyrelse og fornødent antal suppleanter finder sted på et stormøde, der indkaldes hvert  år af den siddende bestyrelse. Det tilstræbes, at lokalområderne i 5700 Vest (Rantzausminde, Egense, Tankefuld, Lehnskov og Skovsbo) så vidt muligt er repræsenteret i lokalrådet.
  Stormødet afholdes inden udgangen af maj måned. Bestyrelsen indkalder til stormødet med mindst 1 måneds varsel. Indkaldelsen annonceres som minimum på hjemmesiden 5700 Vest

Hvert bestyrelsesmedlem vælges for 2 år ad gangen.

 • Forslag til dagsorden fremsendes til formanden senest 10 dage inden mødets afholdelse. På stormødet skal følgende punkter som minimum behandles:
 • Valg af dirigent
 • Beretning om lokalrådets virksomhed
 • Aflæggelse af regnskab
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse og suppleanter
 • Evt.

Alle borgere, som er fyldt 15 år og har bopæl i 5700 Vests område (Rantzausminde, Egense, Tankefuld, Lehnskov og Skovsbo) kan deltage i stormødet. Alle legitime deltagere i stormødet har stemmeret til dagsordenens punkter og kan vælges til lokalrådet. Dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år. Medlemmer af Kommunalbestyrelsen kan ikke vælges til lokalrådet.
Alle afgørelser på stormødet træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Vedtægtsændringer skal besluttes med 2/3 opbakning.
Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning. Der kan begæres skriftlig afstemning, hvis minimum 3 fremmødte ønsker dette, eller hvis dirigenten beslutter det.
Et flertal i lokalrådet kan begære indkaldelse til et ekstraordinært stormøde, og lokalrådet skal indkalde til ekstraordinært stormøde, hvis mindst 100 borgere i 5700 Vest ønsker det. Indkaldelsen skal følge senest 14 dage efter begæringen. Indkaldelse foregår efter samme retningslinjer som ved ordinært stormøde.

 • Lokalrådets drift finansieres primært af driftstøtte fra Svendborg Kommune.
  Lokalrådets regnskabsår følger kalenderåret. Regnskab fra det foregående kalenderår aflægges senest i maj måned.
 • Lokalrådet kan opløses med 2/3 flertal på to efter hinanden afholdte stormøder. Anvendelsen af evt. uforbrugte midler finder sted efter aftale med Svendborg Kommune på en sådan måde, at  lokalrådets formål tilgodeses bedst muligt.